Paul Hoffman - Bücher

Paul Hoffman
  Die letzten Gerechten (2012) (D) (F) (?)
  The Last Four Things (2011) (E)
  Ü: Karlheinz Dürr
  Goldmann Allgemeine Reihe, 47236: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2011)
  480 S., ISBN: 978-3-442-47236-9
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Cale, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2011/08
 

 

Paul Hoffman
  Die letzten Gerechten (2011) (D) (F) (?)
  The Last Four Things (2011) (E)
  Ü: Karlheinz Dürr
  Goldmann Allgemeine Reihe, 31256: 1. Aufl. (PB) (DE)
  479 S., ISBN: 978-3-442-31256-6
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Cale, 2

 

Paul Hoffman
  Die linke Hand Gottes (2012) (D) (F) (?)
  The Left Hand of God (2010) (E)
  Ü: Reinhard Tiffert
  Goldmann Allgemeine Reihe, 47237: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2010)
  480 S., ISBN: 978-3-442-47237-6
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Cale, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2010/08: Paul
 

 

Paul Hoffman
  Die linke Hand Gottes (2010) (D) (F) (?)
  The Left Hand of God (2010) (E)
  Ü: Reinhard Tiffert
  Goldmann Allgemeine Reihe, 31232: 1. Aufl. (PB) (DE)
  477 S., ISBN: 978-3-442-31232-0
  Preis: 17,95 EU
  Serie: Cale, 1

 

Paul Hoffman
  Die Stunde des Erlösers (2014) (D) (F) (?)
  The Beating of His Wings (2013) (E)
  Ü: Karlheinz Dürr
  Goldmann Allgemeine Reihe, 31330: 1. Aufl. (PB) (DE)
  608 S., ISBN: 978-3-442-31330-3
  Preis: 17,99 EU
  Titelbild: Peter Bergting
  Serie: Cale, 3