Glenn Hauman - Bücher

Jeff Mariotte, Mike Collins, Ian Edginton, Robert
  Greenberger, Glenn Hauman
  Unmögliches ist unser Metier (C) (2018) (D) (SF)
  Star Trek S.C.E. 4 (US)
  Ü: Susanne Picard
  Cross Cult Star Trek Corps Eng., 4: 1. Aufl. (TB) (DE)
  342 S., ISBN: 978-3-95981-704-2
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Martin Frei
  Serie: Enterprise - Corps of Engineers, 4
 
  Ian Edginton, Mike Collins
    Gewährleistungsausschluss (2018) (D)
    Caveat Emptor (2002) (US)
    84 S.
  Robert Greenberger
    Ferne Vergangenheit (2018) (D)
    Past Life (2002) (US)
    92 S.
  Glenn Hauman
    Der hippokratische Eid (2018) (D)
    Oaths (2002) (US)
    88 S.
  Jeff Mariotte
    Niemals aufgeben! (2018) (D)
    No Surrender (2002) (US)
    82 S.