Lee Harding - Bücher

Lee Harding
  Limbus (1987) (D) (SF)
  Displaced person (1979) (E)
  Ü: Roland Fleissner
  Heyne SF & F, 4373: 1. Aufl. (TB) (DE)
  171 S., ISBN: 3-453-31372-0
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: David Martin
  
  Rezension
  
    Berthold Giese
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 34
 
    Walter Udo Everlien
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1987 / 8
 
    Thomas F. Sturm
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 16
 

 

Lee Harding
  Warten aufs Ende der Welt (1994) (D) (SF)
  Waiting for the end of the world (1983) (E)
  Ü: Michael Windgassen
  Heyne SF & F, 5112: 1. Aufl. (TB) (DE)
  253 S., ISBN: 3-453-07277-4
  Preis: 12,90 DM
  Titelbild: Karel Thole
  
  Rezension
  
    Stefan Linder
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 119
 
    Etzel
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 151
 

 

Lee Harding
  Der weinende Himmel (1988) (D) (F)
  The weeping sky (1977) (US)
  Ü: Roland Fleissner
  Heyne SF & F, 4465: 1. Aufl. (TB) (DE)
  255 S., ISBN: 3-453-00987-8
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  
  Rezension
  
    Berthold Giese
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1988 / 5
 
    Thomas F. Sturm
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 22
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 38