Gerd Hallenberger - Bücher

Gerd Hallenberger
  Macht und Herrschaft in den Welten der SF (1986) (D) (SP)
  Corian Studien Phant. Lit., 3: 1. Aufl. (PB) (OA)
  386 S., ISBN: 3-89048-112-4
  Preis: 39,00 DM
  
  Rezension
  
    Gerd Maximovic
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1986 / 9