Stephen Fry - Bücher

Stephen Fry
  Geschichte machen (2004) (D) (AH)
  Making History (1996) (E)
  Ü: Ulrich Blumenbach
  Rowohlt rororo, 22410: 2. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  463 S., ISBN: 3-499-22410-0
  Preis: 9,90 EU
  
  Rezension
  
    Jürgen Wimmer
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2000
 
    Sascha Mamczak
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 133
 
    Thomas Hofmann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 113
 

 

Stephen Fry
  Geschichte machen (2007) (D) (AH) (?)
  Making History (1996) (E)
  Ü: Ulrich Blumenbach
  Aufbau Allgemeine Reihe, 2333: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  497 S., ISBN: 978-3-7466-2333-7
  Preis: 9,95 EU

 

Stephen Fry
  Geschichte machen (1997) (D) (AH) (?)
  Making History (1996) (E)
  Ü: Ulrich Blumenbach
  Haffmans Allgemeine Reihe, 365: 1. Aufl. (HC) (DE)
  460 S., ISBN: 3-251-00365-8
  Preis: 48,00 DM