Tobias Frei - Bücher

Tobias Frei
  5071: SoulOfTheInternet (2022) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 5474: 1. Aufl. (HC) (OA)
  144 S., ISBN: 978-3-7565-5474-4
  Preis: 19,99 EU

 

Mirco Hensel, Tobias Frei, Yuri Y
  Infinite Adventures (2019) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 1964: 4. Aufl. (HC) (OA)
  396 S., ISBN: 978-3-7485-1964-5
  Preis: 26,99 EU

 

Tobias Frei
  Infinite Adventures 2 (C) (2022) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 5378: 1. Aufl. (HC) (OA)
  328 S., ISBN: 978-3-7549-5378-5
  Preis: 27,49 EU
 
  Tobias Frei
    Befreiung der Erde (2022) (D)
  Tobias Frei
    Das Gnörk-Kartell (2022) (D)

 

Tobias Frei
  Infinite Adventures 3 (C) (2022) (D) (SF) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 5379: 1. Aufl. (HC) (OA)
  340 S., ISBN: 978-3-7549-5379-2
  Preis: 27,49 EU
 
  Tobias Frei
    Krieg im Carinanebel (2022) (D)
  Tobias Frei
    Die Zeitreise: Maia (2022) (D)