Nicky Foldex - Bücher

Nicky Foldex
  Geheimsitzung Zuflucht 17 (1958) (D) (SF) (?)
  Ce est pas du sucre (F)
  Pegasus: 1. Aufl. (LB) (OA)
  192 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Nicky Foldex
  Geheimsitzung Zuflucht 17 (1958) (D) (SF) (?)
  Ce est pas du sucre (F)
  Pegasus: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1958)
  192 S.
  Preis: 3,90 DM

   

Nicky Foldex
  Geheimsitzung Zuflucht 17 (1960) (D) (SF) (?)
  Ce est pas du sucre (F)
  Ullstein Allgemeine Reihe, 810: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1958)
  172 S.
  Preis: 2,20 DM

   

Nicky Foldex
  Zuflucht 17 (1968) (D) (SF) (?)
  Ce est pas du sucre (F)
  Kelter Allgemeine Reihe, 776: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1958)
  158 S.
  Preis: 2,40 DM