Peter Fleissner - Bücher

Peter Fleissner
  Bonsai 1 (C) (1992) (D) (SF)
  Privatdruck Bonsai, 1: 1. Aufl. (RH) (OA)
  47 S.
  Preis: 3,00 DM
  Serie: Bonsai, 1
 
  Peter Fleissner
    FreuCon '92 (1992) (D) (Art. oder Red.)
    25 S.
  Peter Fleissner
    Scientology Church (1992) (D) (Art. oder Red.)
    16 S.
  Peter Fleissner
    So 'ne Art Vorwort (1992) (D) (Vorwort)
    1 S.

   

Peter Fleissner
  Bonsai 2 (C) (1992) (D) (SF)
  Privatdruck Bonsai, 2: 1. Aufl. (RH) (OA)
  56 S.
  Preis: 6,00 DM
  Serie: Bonsai, 2
 
  Peter Fleissner
    2. Allgemeiner Deutscher Dao-Lin T'H'ay-Con (1992) (D) (Art. oder Red.)
    6 S.
  Peter Fleissner
    21. Fest der Fantasie (1992) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Peter Fleissner
    6. ACD-JahresCon (1992) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  Peter Fleissner
    Con-tra-Con (1992) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Peter Fleissner
    JulCon '92 (1992) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Peter Fleissner
    KingCon II (1992) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Peter Fleissner
    Der Trigamist hat Blut geleckt (1992) (D) (Vorwort)
    2 S.
  Peter Fleissner
    Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen (1992) (D) (Art. oder Red.)
    6 S.
  Markus Wolf
    Banzai oder Wie ich P.F.'s Rechner lynchte (1992) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.