Hans Feller - Bücher

Hugh Walker, Hans Feller
    (Pseudonym von: Hubert Strassl)
  Welt der Türme (C) (2017) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 7345: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  384 S., ISBN: 978-1-5424-7345-3
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Beate Rocholz
 
  Hugh Walker
    Entscheidung in Elaye (1982) (D)
    30 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Fremde Krieger (1981) (D)
    39 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Herrscherin von Quentoya (1982) (D)
    82 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Jaramons Traum (1981) (D)
    38 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Mondprinz (1982) (D)
    22 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Mordins Kraft (1984) (D)
    46 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Schatten (1981) (D)
    41 S.
  Hugh Walker, Hans Feller
    Der Turm (1981) (D)
    48 S.
  Hugh Walker
    Vorwort (2017) (D) (Vorwort)
    8 S.