Jens Eggert - Bücher

Jens Eggert
  Bad Medicine (2014) (D) (SF)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 804: 1. Aufl. (TB) (OA)
  152 S., ISBN: 978-1-5005-0804-3
  Preis: 7,99 EU
  Titelbild: Jens Eggert
 
  Jens Eggert
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    1 S.

 

Jens Eggert
  Die schwarze Pyramide (2017) (D) (SF)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 7172: 1. Aufl. (TB) (OA)
  289 S., ISBN: 978-1-5440-7172-5
  Preis: 7,99 EU
  Titelbild: Jens Eggert
  Illustriert von: Jens Eggert
 
  Jens Eggert
    Anmerkungen des Autors (2017) (D) (Nachwort)
    4 S.