Saul Dunn - Bücher

Saul Dunn
  Stahlauge - Die Elasto-Welt (1981) (D) (SF)
  The coming of Steeleye (1976) (US)
  Ü: Jörg Fricke
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23002: 1. Aufl. (TB) (DE)
  158 S., ISBN: 3-404-23002-7
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Alan Craddock
  Serie: Stahlauge, 1
  
  Rezension
  
    Gert Vogel
      Jürgen Mercker (Hrsg.)
      Solaris
 

 

Saul Dunn
  Stahlauge - Die Multizeit-Welt (1982) (D) (SF)
  Steeleye - The wideways (1976) (US)
  Ü: Jörg Fricke
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23004: 1. Aufl. (TB) (DE)
  171 S., ISBN: 3-404-23004-3
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Alan Craddock
  Serie: Stahlauge, 2

 

Saul Dunn
  Stahlauge - Die Wasser-Welt (1982) (D) (SF)
  Steeleye - Waterspace (1976) (US)
  Ü: Bernd Seligmann
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23007: 1. Aufl. (TB) (DE)
  155 S., ISBN: 3-404-23007-8
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Celal Kandemiroglu
  Serie: Stahlauge, 3