Aaron Dembski-Bowden - Bücher

Aaron Dembski-Bowden
  Bluträuber (2013) (D) (SF)
  Blood Reaver (2011) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 26: 1. Aufl. (PB) (DE)
  411 S., ISBN: 978-1-78193-026-7
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Jon Sullivan
  Serie: Warhammer 40000: Night Lords, 2

 

Aaron Dembski-Bowden
  Cadias Blut (2023) (D) (SF) (?)
  Cadian Blood (E)
  Ü: Bent Jensen
  Black Library Warhammer & 40000, 1778: 1. Aufl. (PB) (DE)
  304 S., ISBN: 978-1-80026-778-7
  Preis: 14,00 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Echo der Ewigkeit (2022) (D) (SF) (?)
  Echoes of Eternity (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 595: 1. Aufl. (PB) (DE)
  492 S., ISBN: 978-1-78193-595-8
  Preis: 16,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Siege of Terra, 7

 

Aaron Dembski-Bowden
  Der Erste Ketzer: In den Fängen des Chaos (2019) (D) (SF) (?)
  The First Heretic (E)
  Ü: Simon Sterz
  Black Library Warhammer & 40000, 374: 1. Aufl. (PB) (DE)
  490 S., ISBN: 978-1-78193-374-9
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 14

 

Aaron Dembski-Bowden
  Die Gabe des Imperators (2013) (D) (SF)
  The Emperor's Gift (2012) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 31: 1. Aufl. (HC) (DE)
  316 S., ISBN: 978-1-78193-031-1
  Preis: 19,99 EU
  Titelbild: Cheoljoo Lee
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Die Gabe des Imperators (2019) (D) (SF) (?)
  The Emperor's Gift (2012) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 394: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2013)
  444 S., ISBN: 978-1-78193-394-7
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Der Gebieter der Menschheit: Krieg im Netz der tausend Tore (2018) (D) (SF) (?)
  The Master of Mankind (E)
  Ü: Michael Nerurkar
  Black Library Warhammer & 40000, 266: 1. Aufl. (PB) (DE)
  396 S., ISBN: 978-1-78193-266-7
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 41

 

Aaron Dembski-Bowden, Ben Counter
  Herren von Fenris (2017) (D) (SF) (?)
   (E)
  Ü: Sarah Anne Bülow, Anthea Wiederspohn
  Black Library Warhammer & 40000, 215: 1. Aufl. (PB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-1-78193-215-5
  Preis: 11,99 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Ketzerfürst (2012) (D) (SF)
  The First Heretic (2010) (E)
  Ü: Ralph Sander
  Heyne SF & F, 52948: 1. Aufl. (TB) (DE)
  571 S., ISBN: 978-3-453-52948-9
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Großer Bruderkrieg, 14

 

Aaron Dembski-Bowden
  Die Klaue des Horus (2015) (D) (SF)
  The Talon of Horus (2014) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 102: 1. Aufl. (HC) (DE)
  432 S., ISBN: 978-1-78193-102-8
  Preis: 22,50 EU
  Titelbild: Raymond Swanland
  Serie: Warhammer 40000: Black Legion, 1
 
  Chris Wraight
    Zorn des Eisens (2015) (D) (Auszug)
    Wrath of Iron (2012) (E)
    7 S.

 

Aaron Dembski-Bowden
  Die Klaue des Horus (2018) (D) (SF) (?)
  The Talon of Horus (2014) (E)
  Ü: Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 286: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2015)
  428 S., ISBN: 978-1-78193-286-5
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Raymond Swanland
  Serie: Warhammer 40000: Black Legion, 1

 

James Swallow, Dan Abnett, Aaron Dembski-Bowden
  Nemesis / Der erste Ketzer / Prospero brennt (C) (2021) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 5 (E)
  Ü: Michael Boros, Stefan Behrenbruch, Simon Sterz
  Black Library Warhammer & 40000, 520: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  923 S., ISBN: 978-1-78193-520-0
  Preis: 28,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 5
 
  Dan Abnett
    Prospero brennt (2012) (D) (Roman)
    Prospero Burns (2011) (E)
  Aaron Dembski-Bowden
    Der erste Ketzer (2019) (D) (Roman)
    The First Heretic (E)
  James Swallow
    Nemesis (2019) (D) (Roman)
    Nemesis (2010) (E)

 

Aaron Dembski-Bowden
  Night Lords (C) (2015) (D) (SF) (?)
  Soul Hunter / Blood Reaver / Void Stalker (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 116: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  1024 S., ISBN: 978-1-78193-116-5
  Preis: 20,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Night Lords
 
  Aaron Dembski-Bowden
    Bluträuber (2013) (D) (Roman)
    Blood Reaver (2011) (E)
    303 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Im Innersten (2014) (D)
    The Core (2010) (E)
    37 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Lügenthron (2014) (D)
    Throne of Lies (2012) (E)
    25 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Schattenritter (2014) (D)
    Shadow Knight (2012) (E)
    13 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Seelenjäger (2013) (D) (Roman)
    Soul Hunter (2010) (E)
    301 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Tod in der Leere (2014) (D) (Roman)
    Void Stalker (2012) (E)
    334 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Vorwort des Autors (2014) (D) (Vorwort)
     (2012) (E)
    4 S.

 

Aaron Dembski-Bowden
  Schlacht um Helsreach (2011) (D) (SF)
  Helsreach (2010) (E)
  Ü: Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 53388: 1. Aufl. (PB) (DE)
  464 S., ISBN: 978-3-453-53388-2
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Jon Sullivan
  Serie: Warhammer 40000: Space Marine Batt.
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2011/10
 

 

Aaron Dembski-Bowden
  Die Schwarze Legion (2018) (D) (SF) (?)
  Black Legion (E)
  Ü: Judith C. Vogt
  Black Library Warhammer & 40000, 284: 1. Aufl. (HC) (DE)
  362 S., ISBN: 978-1-78193-284-1
  Preis: 22,50 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Seelenjäger (2013) (D) (SF)
  Soul Hunter (2010) (E)
  Ü: Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 8: 1. Aufl. (PB) (DE)
  416 S., ISBN: 978-1-78193-008-3
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Jon Sullivan
  Serie: Warhammer 40000: Night Lords, 1

 

Dan Abnett, Aaron Dembski-Bowden, Graham McNeill
  Die Söhne des Imperators (C) (2022) (D) (SF) (?)
  Söns of the Emperor (E)
  Ü: Bent Jensen, Birgit Hausmayer
  Black Library Warhammer & 40000, 556: 1. Aufl. (HC) (DE)
  280 S., ISBN: 978-1-78193-556-9
  Preis: 17,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy - Pri
 
  Dan Abnett
    Missraten (2022) (D)
    Misbegotten (2019) (E)
    26 S.
  Aaron Dembski-Bowden
    Am Rand des Abgrunds (2022) (D)
    The Abyssal Edge (2019) (E)
    40 S.
  John French
    Das Erscheinen der Engel (2022) (D)
    The Passing of Angels (2019) (E)
    20 S.
  L.J. Goulding
    Prinz des Blutes (2022) (D)
    Prince of Blood (2019) (E)
    38 S.
  Guy Haley
    Der Architekt des Imperators (2022) (D)
    The Emperor's Architect (2019) (E)
    58 S.
  Nick Kyme
    Die Gnade des Drachen (2022) (D)
    Mercy of the Dragon (2019) (E)
    30 S.
  Graham McNeill
    Der Ehrwürdige wartet (2022) (D)
    The Ancient Awaits (2019) (E)
    32 S.
  Gav Thorpe
    Schatten der Vergangenheit (2022) (D)
    Shadow of the Past (2019) (E)
    28 S.

 

Aaron Dembski-Bowden
  Speer des Imperators (2019) (D) (SF) (?)
  Spear of the Emperor (E)
  Ü: Judith C. Vogt
  Black Library Warhammer & 40000, 311: 1. Aufl. (HC) (DE)
  372 S., ISBN: 978-1-78193-311-4
  Preis: 22,50 EU
  Serie: Warhammer 40000

 

Aaron Dembski-Bowden
  Tod in der Leere (2014) (D) (SF)
  Void Stalker (2012) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 43: 1. Aufl. (PB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-1-78193-043-4
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Jon Sullivan
  Serie: Warhammer 40000: Night Lords, 3

 

Aaron Dembski-Bowden
  Verräter: Blut für den Blutgott (2014) (D) (SF)
  Betrayer (2012) (E)
  Ü: Jan Knackstedt
  Black Library Warhammer & 40000, 61: 1. Aufl. (PB) (DE)
  413 S., ISBN: 978-1-78193-061-8
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 24