A.C. Crispin - Bücher

A.C. Crispin
  Aliens - Die Wiedergeburt (1997) (D) (SF)
  Alien Resurrection (1997) (US)
  Ü: Thomas Haag, Bärbel Deninger
  Heyne Allgemeine Reihe, 20011: 1. Aufl. (TB) (DE)
  272 S., ISBN: 3-453-13893-7
  Preis: 94,00 ÖS
  Serie: Aliens
  
  Rezension
  
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 95
 

 

A.C. Crispin
  Die Augen der Betrachter (1992) (D) (SF)
  The Eyes of the Beholders (1990) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Heyne SF & F, 4914: 1. Aufl. (TB) (DE)
  253 S., ISBN: 3-453-05837-2
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Keith Birdsong
  Serie: Enterprise - Die nächste Generation, 15

 

Andre Norton, A.C. Crispin
  Das Erbe der Hexenwelt (1986) (D) (F)
  Gryphon's eyrie (1984) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20088: 1. Aufl. (TB) (DE)
  250 S., ISBN: 3-404-20088-8
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Manuel Sanjulian
  Serie: Hexenwelt
  
  Rezension
  
    Barbara Holland-Cunz
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1987 / 2
 

 

A.C. Crispin
  Der Gejagte (1999) (D) (SF)
  The Hutt Gambit (1997) (US)
  Ü: Ralf Schmitz
  Heyne Allgemeine Reihe, 10215: 1. Aufl. (TB) (DE)
  365 S., ISBN: 3-453-16086-X
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Drew Struzan
  Serie: Star Wars - Han Solo, 2
  
  Rezension
  
    Daniel Kowatschew
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 124
 

 

Diane Carey, Carmen Carter, A.C. Crispin, Peter David,
  Michael Jan Friedman, Robert Greenberger
  Gespensterschiff / Planet des Untergangs / Die Augen der Betrachter (1994) (D) (SF)
  Ghost Ship / Doomsday World / The Eyes of the Beholders (1990) (US)
  Ü: Norbert Stresau, Andreas Brandhorst
  Heyne Allgemeine Reihe, 9432: 1. Aufl. (TB) (NZ)
    Auflage-Anm.: getr. Seitenz.
  804 S., ISBN: 3-453-08259-1
  Preis: 15,00 DM
  Serie: Enterprise - Die nächste Generation
 
  Diane Carey
    Gespensterschiff (1990) (D) (Roman)
    Ghost Shop (1988) (US)
    269 S.
  Carmen Carter, Peter David, Michael Jan Friedman, Robert
    Greenberger
    Planet des Untergangs (1992) (D) (Roman)
    Doomsday World (1990) (US)
    284 S.
  A.C. Crispin
    Die Augen der Betrachter (1992) (D) (Roman)
    The Eye of the Beholders (1990) (US)
    251 S.

 

Howard Weinstein, A.C. Crispin
  Kampf um New York (1987) (D) (SF)
  East Coast Crisis (1985) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Goldmann SF, 23711: 1. Aufl. (TB) (DE)
  224 S., ISBN: 3-442-23711-4
  Preis: 8,80 DM
  Serie: V - die Außerirdischen, 1

 

A.C. Crispin
  Der König der Schmuggler (2000) (D) (SF)
  Rebel Dawn (1998) (US)
  Ü: Ralf Schmitz
  Heyne Allgemeine Reihe, 10216: 1. Aufl. (TB) (DE)
  445 S., ISBN: 3-453-16087-8
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Drew Struzan
  Serie: Star Wars - Han Solo, 3
  
  Rezension
  
    Daniel Kowatschew
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 125
 

 

A.C. Crispin
  Der Pilot (1999) (D) (SF)
  The Paradise Snare (1997) (US)
  Ü: Ralf Schmitz
  Heyne Allgemeine Reihe, 10214: 1. Aufl. (TB) (DE)
  397 S., ISBN: 3-453-15251-4
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Drew Struzan
  Serie: Star Wars - Han Solo, 1

 

A.C. Crispin
  Sarek (1997) (D) (SF)
  Sarek (1994) (US)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 5478: 1. Aufl. (TB) (DE)
  538 S., ISBN: 3-453-13324-2
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Keith Birdsong
  Serie: Enterprise - Classic, 78

 

A.C. Crispin
  Sohn der Vergangenheit (1987) (D) (SF)
  Yesterday's son (1983) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Heyne SF & F, 4431: 1. Aufl. (TB) (DE)
  251 S., ISBN: 3-453-00444-2
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Boris Vallejo
  Serie: Enterprise - Gateway
  
  Rezension
  
    Udo Emmerich
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 112
 
    Roland Geiger
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 128
 

 

A.C. Crispin, D.A. Marshall
  Die Todesflut (1990) (D) (SF)
  Death Tide (1985) (US)
  Ü: Monika Paul
  Goldmann SF, 23629: 1. Aufl. (TB) (DE)
  256 S., ISBN: 3-442-23629-0
  Preis: 8,80 DM
  Serie: V - die Außerirdischen, 12

 

A.C. Crispin
  V - Die außerirdischen Besucher kommen (1987) (D) (SF)
  V - The visitors (1984) (US)
  Ü: Helga August
  Goldmann Allgemeine Reihe, 8612: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 3-442-08612-4
  Preis: 12,80 DM

 

A.C. Crispin
  Zeit für gestern (1992) (D) (SF)
  Time for yesterday (1988) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Heyne SF & F, 4969: 1. Aufl. (TB) (DE)
  377 S., ISBN: 3-453-06207-8
  Preis: 12,80 DM
  Titelbild: Boris Vallejo
  Serie: Enterprise - Classic, 44
  
  Rezension
  
    Thomas Klaus
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Ernst Schmid
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 143
 
    Hauke Jepsen
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 143