H.B. Corell - Bücher

H.B. Corell
  Finger einer Hand voll Angst (1967) (D) (SF)
  Five Fingers and a Bit of Fright (US)
  Ü: H.B. Corell
  Melzer: 1. Aufl. (PB) (DE)
  260 S.
  Preis: 19,80 DM
 
  H.B. Corell
    Nachwort (1967) (D) (Nachwort)
     (US)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Anonym
      Margarete Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 56
 

   

H.B. Corell
  Geheimprojekt DDD (1970) (D) (SF)
  Five Fingers and a Bit of Fright (US)
  Ü: H.B. Corell
  Fischer Allgemeine Reihe, 1100: 1. Aufl. (TB) (ND)
  159 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Hans Maier

   

H.B. Corell
  Gründe für Rosinen (1968) (D) (SF)
  Reasons For Raisins (1968) (US)
  Ü: H.B. Corell
  Melzer: 1. Aufl. (HC) (DE)
  296 S.
  Preis: 19,80 DM
  Titelbild: Peter Kröger
  
  Rezension
  
    Anonym
      Margarete Bingenheimer (Hrsg.)
      Transgalaxis 59
 
    Hans Joachim Alpers
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 89
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

   

H.B. Corell
  Superfalle (1970) (D) (SF)
  Melzer: 1. Aufl. (PB) (OA)
  206 S.
  Preis: 15,00 DM
  
  Rezension
  
    Martin Beranek
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 120