Michael Cobley - Bücher

Michael Cobley
  Die Ahnen der Sterne (2012) (D) (SF)
  The Ascendant Stars (2011) (E)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne SF & F, 52892: 1. Aufl. (TB) (DE)
  637 S., ISBN: 978-3-453-52892-5
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Steve Stone
  Serie: Darien, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/09
 

 

Michael Cobley
  Die Jäger des Lichts (2017) (D) (SF)
  Ancestral Machines (2016) (E)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne Allgemeine Reihe, 31783: 1. Aufl. (TB) (DE)
  606 S., ISBN: 978-3-453-31783-3
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Darien, 4
 
  Michael Cobley
    Dank (2017) (D) (Nachwort)
     (2016) (E)
    2 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Michael Cobley
  Die Saat der Erde (2010) (D) (SF)
  Seeds of Earth (2009) (E)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne SF & F, 52542: 1. Aufl. (TB) (DE)
  638 S., ISBN: 978-3-453-52542-9
  Preis: 9,95 EU
  Serie: Darien, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/03
 

 

Michael Cobley
  Schattengötter (2005) (D) (F)
  Shadowgod (2003) (E)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 53064: 1. Aufl. (TB) (DE)
  574 S., ISBN: 3-453-53064-0
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Dirk Schulz
  Serie: Schattenkönige, 2

 

Michael Cobley
  Schattenkönige (2005) (D) (F)
  Shadowkings (2001) (E)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 53056: 1. Aufl. (TB) (DE)
  493 S., ISBN: 3-453-53056-X
  Preis: 8,95 EU
  Serie: Schattenkönige, 1

 

Michael Cobley
  Schattenkrieger (2006) (D) (F)
  Shadowmasque (2005) (E)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 52140: 1. Aufl. (TB) (DE)
  560 S., ISBN: 3-453-52140-4
  Preis: 8,95 EU
  Serie: Schattenkönige, 3

 

Michael Cobley
  Waisen des Alls (2011) (D) (SF)
  The Orphaned Worlds (2010) (E)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne SF & F, 52588: 1. Aufl. (TB) (DE)
  622 S., ISBN: 978-3-453-52588-7
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Darien, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/03