A. Bertram Chandler - Bücher

A. Bertram Chandler
  Am Rande der Milchstraße (1962) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Rim of Space (1961) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Moewig Terra, 214: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Die australische Revolution (1986) (D) (AH)
  Kelly Country (1983) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF, 23497: 1. Aufl. (TB) (DE)
  347 S., ISBN: 3-442-23497-2
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Ken Kelly
  
  Rezension
  
    Hermann Urbanek
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 32
 

 

A. Bertram Chandler
  Flug ins gestern (1978) (D) (SF)
  The Way Back (1976) (E)
  Ü: Horst Hoffmann
  Pabel Terra TB, 300: 1. Aufl. (TB) (DE)
  162 S.
  Preis: 3,80 DM
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Die Götter der Randwelten (1970) (D) (SF)
  The Rim Gods (1968) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra Nova, 106: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Grimes als Gladiator (1985) (D) (SF)
  Matilda's Stepchildren (1979) (E)
  Ü: Dieter Winkler
  Goldmann SF Abenteuer, 23766: 1. Aufl. (TB) (DE)
  192 S., ISBN: 3-442-23766-1
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 11

 

A. Bertram Chandler
  Grimes auf El Dorado (1983) (D) (SF)
  To Prime the Pump (1971) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23757: 1. Aufl. (TB) (DE)
  157 S., ISBN: 3-442-23757-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 2
  
  Rezension
  
    Marcel Bieger
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 12
 
    Hermann Urbanek
      Helmut G. Gabriel (Hrsg.)
      SF Star 1983 / 10
 

 

A. Bertram Chandler
  Grimes bei den Anarcholords (1985) (D) (SF)
  The Anarch Lords (1981) (E)
  Ü: Dieter Winkler, Wolfgang E. Hohlbein
  Goldmann SF Abenteuer, 23769: 1. Aufl. (TB) (DE)
  250 S., ISBN: 3-442-23769-6
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 13

 

A. Bertram Chandler
  Grimes bei den Rebellen von Sparta (1984) (D) (SF)
  Spartan planet (1969) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23760: 1. Aufl. (TB) (DE)
  157 S., ISBN: 3-442-23760-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 5

 

A. Bertram Chandler
  Grimes gegen die Piratenkönigin (1984) (D) (SF)
  Star Courier (1977) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23764: 1. Aufl. (TB) (DE)
  156 S., ISBN: 3-442-23764-5
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 9

 

A. Bertram Chandler
  Grimes im Paradies des Todes (1983) (D) (SF)
  The Broken Cycle (1975) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23759: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1977)
  156 S., ISBN: 3-442-23759-9
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 4

 

A. Bertram Chandler
  Grimes in gefährlicher Mission (1984) (D) (SF)
  To Keep the Ship (1978) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23765: 1. Aufl. (TB) (DE)
  190 S., ISBN: 3-442-23765-3
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 10

 

A. Bertram Chandler
  Grimes macht Karriere (C) (1983) (D) (SF)
  The Hard Way Up (1972) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23758: 1. Aufl. (TB) (DE)
  187 S., ISBN: 3-442-23758-0
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 3
 
  A. Bertram Chandler
    Der Blechmessias (1983) (D)
    The Tin Messiah (1972) (E)
    13 S.
  A. Bertram Chandler
    Dornröschen im All (1983) (D)
    The sleeping beauty (1970) (E)
    24 S.
  A. Bertram Chandler
    Eva (1983) (D)
    The Subtractor (1969) (E)
    27 S.
  A. Bertram Chandler
    Mit besten Absichten (1983) (D)
    With Good Intentions (1972) (E)
    19 S.
  A. Bertram Chandler
    Ein Raumschiff erwacht (1983) (D)
    The mountain movers (1971) (E)
    23 S.
  A. Bertram Chandler
    Die Wanderboje (1983) (D)
    The wandering buoy (1970) (E)
    21 S.
  A. Bertram Chandler
    Was man weiß (1983) (D)
    What you know (1971) (E)
    38 S.
  
  Rezension
  
    Marcel Bieger
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 12
 

 

A. Bertram Chandler
  Grimes reist in die Unendlichkeit (1983) (D) (SF)
  The Road to the Rim (1967) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23756: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1969)
  143 S., ISBN: 3-442-23756-4
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 1
  
  Rezension
  
    Marcel Bieger
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 12
 

 

A. Bertram Chandler
  Grimes und das Schiff aus Gold (1984) (D) (SF)
  The Far Traveller (1979) (E)
  Ü: Wolfgang E. Hohlbein
  Goldmann SF Abenteuer, 23763: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-442-23763-7
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 8

 

A. Bertram Chandler
  Grimes und die letzte Amazone (1985) (D) (SF)
  The Last Amazon (1984) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23771: 1. Aufl. (TB) (DE)
  218 S., ISBN: 3-442-23771-8
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 14

 

A. Bertram Chandler
  Grimes und die Liebesdroge (1984) (D) (SF)
  The Big Black Mark (1975) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23762: 1. Aufl. (TB) (DE)
  254 S., ISBN: 3-442-23762-9
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 7

 

A. Bertram Chandler
  Grimes und die vergessene Kolonie (1984) (D) (SF)
  The Inheritors (1972) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23761: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1973)
  159 S., ISBN: 3-442-23761-0
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 6

 

A. Bertram Chandler
  Grimes, Freibeuter des Weltraums (1985) (D) (SF)
  Star Loot (1980) (E)
  Ü: Denis Scheck
  Goldmann SF Abenteuer, 23768: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-442-23768-8
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Bob Petillo
  Serie: Grimes, 12

 

A. Bertram Chandler
  Im Spalt zwischen den Universen (1967) (D) (SF)
  Into the Alternate Universe (1964) (E)
  Ü: Horst Mayer
  Pabel Utopia, 518: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM
  Serie: Grimes
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Gert Zech (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 59
 

   

A. Bertram Chandler
  Im Zeitkreis gefangen (1964) (D) (SF) (Gekürzt)
  Bring Back Yesterday (1961) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Moewig Terra, 331: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Die Kaiserin der Galaxis (1967) (D) (SF) (Gekürzt)
  Empress of Outer Space (1965) (E)
  Ü: Birgit Bohusch
  Moewig Terra, 498: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 0,80 DM
  Serie: Grimes - Empress-Trilogie, 1

   

A. Bertram Chandler
  Der Mann, der zu den Sternen flog (1966) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Deep Reaches of Space (1964) (E)
  Ü: Thomas Schlück
  Moewig Terra, 465: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Planet ohne Umkehr (1961) (D) (SF) (Gekürzt)
  Special knowledge (1946) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Pabel Utopia Großband, 150: 1. Aufl. (TB) (DE)
  79 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

A. Bertram Chandler
  Raumschiff aus dem Nichts (1972) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Dark Dimensions (1971) (E)
  Ü: Heinz Peter Lehnert
  Moewig Terra Astra, 55: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Sprung in die Zeit (1967) (D) (SF)
  The coils of time (1964) (E)
  Ü: Horst Mayer
  Pabel Utopia, 538: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM

   

A. Bertram Chandler
  Der Sternensegler (1970) (D) (SF) (Gekürzt)
  Catch the Starwinds (1969) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra Nova, 153: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Straße in die Unendlichkeit (1969) (D) (SF)
  The Road to the Rim (1967) (E)
  Moewig Terra Nova, 74: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Hans Langsteiner (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 74
 

   

A. Bertram Chandler
  Das Tor zum Nichts (1973) (D) (SF)
  The Gateway to Never (1972) (E)
  Ü: Heinz Peter Lehnert
  Moewig Terra Astra, 101: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Das Universum der Rebellen (1969) (D) (SF)
  Nebula Alert (1967) (E)
  Moewig Terra Nova, 79: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Universum der Roboter (1977) (D) (SF)
  The Broken Cycle (1975) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Pabel Terra TB, 295: 1. Aufl. (TB) (DE)
  161 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Angus McKie
  Serie: Grimes
  
  Rezension
  
    Schmackes
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 145
 

   

A. Bertram Chandler
  Vagabunden der Galaxis (1976) (D) (SF)
  The Rim of Space (1961) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Bastei-Lübbe SF, 21081: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1962)
  142 S., ISBN: 3-404-00487-6
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Grimes

 

A. Bertram Chandler
  Die Welt der Roboter (1963) (D) (SF) (Gekürzt)
  Rendezvous on a Lost World (1961) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Moewig Terra, 263: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
  Preis: 0,70 DM
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Welt der Vergessenen (1973) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Inheritors (1972) (E)
  Ü: Heinz Peter Lehnert
  Moewig Terra Astra, 121: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Grimes

   

A. Bertram Chandler
  Weltraumspuk (C) (1972) (D) (SF)
  Alternate Orbits (1971) (E)
  Ü: Leni Sobez
  Moewig Terra Astra, 35: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Grimes
 
  A. Bertram Chandler
    Da liegt der Hund begraben (1972) (D)
    The rub (1970) (E)
    16 S.
  A. Bertram Chandler
    Der Mann, der durch die Lüfte segelte (1972) (D)
    The Man Who Sailed the Sky (1971) (E)
    16 S.
  A. Bertram Chandler
    Ruhmeshalle (1972) (D)
    Hall of fame (1969) (E)
    16 S.
  A. Bertram Chandler
    Die Schwesterschiffe (1972) (D)
    The sister ships (1971) (E)
    14 S.

   

A. Bertram Chandler
  Das Wrack aus der Unendlichkeit (1968) (D) (SF)
  Contraband from Outer Space (1966) (E)
  Moewig Terra Nova, 18: 1. Aufl. (RH) (DE)
  65 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Grimes
  
  Rezension
  
    Ronald Danielsen
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 87