Andy Chambers - Bücher

Andy Chambers
  Der Pfad der Dark Eldar (C) (2019) (D) (SF) (?)
  Path of the Dark Eldar (E)
  Ü: Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 384: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  893 S., ISBN: 978-1-78193-384-8
  Preis: 20,00 EU
  Serie: Warhammer 40000
 
  Andy Chambers
    Der Pfad des Archons (2015) (D) (Roman)
    Path of the Archon (2014) (E)
  Andy Chambers
    Der Pfad des Incubus (2015) (D) (Roman)
    Path of the Incubus (2013) (E)
  Andy Chambers
    Der Pfad des Renegaten (2014) (D) (Roman)
    Path of the Renegade (2012) (E)

 

Andy Chambers
  Der Pfad des Archons (2015) (D) (SF)
  Path of the Archon (2014) (E)
  Ü: Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 109: 1. Aufl. (PB) (DE)
  398 S., ISBN: 978-1-78193-109-7
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Pfad Dark Eldar, 3

 

Andy Chambers
  Der Pfad des Incubus (2015) (D) (SF)
  Path of the Incubus (2013) (E)
  Ü: Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 106: 1. Aufl. (PB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-1-78193-106-6
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Pfad Dark Eldar, 2
 
  Ben Counter
    Galaxis in Flammen (2015) (D) (Auszug)
    Galaxy in Flames (2006) (E)
    5 S.

 

Andy Chambers
  Der Pfad des Renegaten (2014) (D) (SF)
  Path of the Renegade (2012) (E)
  Ü: Sebastian Gehart
  Black Library Warhammer & 40000, 68: 1. Aufl. (TB) (DE)
  396 S., ISBN: 978-1-78193-068-7
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Neil Roberts
  Serie: Warhammer 40000: Pfad Dark Eldar, 1