Timothy Carter - Bücher

Timothy Carter
  Böser Engel (2010) (D) (HO)
  Evil? (2009) (E)
  Ü: Nicole Friedrich
  Knaur Allgemeine Reihe, 50698: 1. Aufl. (TB) (DE)
  272 S., ISBN: 978-3-426-50698-1
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Ken Wong
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Timothy Carter
  Dämonenhunger (2009) (D) (HO)
  Epoch (2007) (E)
  Ü: Sabine Reinhardus
  Knaur Allgemeine Reihe, 50332: 1. Aufl. (TB) (DE)
  298 S., ISBN: 978-3-426-50332-4
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Ken Wong
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 245
 
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 4
 
    Erik Schreiber
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2010
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/07