John D. Carrigan - Bücher

John D. Carrigan
  Ein Mann starb in der Strahlenkammer (1962) (D) (SF)
  Bastei Kriminal-Roman, 504: 1. Aufl. (RH) (OA)
  66 S.
  Preis: 0,70 DM
 
  Mac Sorrell
    Sender X gibt Mordbefehl (1962) (D) (Auszug)
    3 S.