Laura Cardea - Bücher

Laura Cardea
  Mel - Wächterin der Dämonen (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30173: 1. Aufl. (TB) (OA)
  344 S., ISBN: 978-3-551-30173-4
  Preis: 12,99 EU

 

Laura Cardea
  Mel - Wächterin der Dämonen (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30902: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2019)
  448 S., ISBN: 978-3-551-31902-9
  Preis: 9,99 EU

 

Laura Cardea
  She Who Alights the Night (2023) (D) (F) (?)
  Moon Notes Dark Diamonds, 30: 1. Aufl. (TB) (OA)
  480 S., ISBN: 978-3-96976-030-7
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Night Shadow, 2

 

Laura Cardea
  Splitter aus Silber und Eis (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Allgemeine Reihe, 58436: 1. Aufl. (PB) (OA)
  400 S., ISBN: 978-3-551-58436-6
  Preis: 14,00 EU

 

Laura Cardea
  Superior Lies. Falsche Wahrheit (2019) (D) (SF) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30214: 1. Aufl. (TB) (OA)
  402 S., ISBN: 978-3-551-30214-4
  Preis: 12,99 EU

 

Laura Cardea
  The Lesson of Curses (2023) (D) (F) (?)
  Carlsen Allgemeine Reihe, 58489: 1. Aufl. (PB) (OA)
  464 S., ISBN: 978-3-551-58489-2
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Chronica Arcana, 1

 

Laura Cardea
  They Who Guard the Night (2022) (D) (F) (?)
  Moon Notes Dark Diamonds, 29: 1. Aufl. (TB) (OA)
  464 S., ISBN: 978-3-96976-029-1
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Night Shadow, 1