Cal Canter - Bücher

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Die Drohung aus dem Hyperraum (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 31: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 31

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Flammende Hölle Arim (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 52: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 52

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Geheimnisvolles Tofirit (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 38: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 38

   

Lars Torsten, Kurt Brand, Staff Caine, Cal Canter, Ernst
  Winter
    (Pseudonym von: Kurt Brand)
  Die Hüter des Alls (C) (1996) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark, 5: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  352 S., ISBN: 3-930515-15-6
  Preis: 29,80 DM
  Serie: Ren Dhark (NA), 5
  
  Rezension
  
    Utz Benscheid
      Manfred H. Rückert (Hrsg.)
      Ren Dhark Fanzine 36
 

 

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  In der Gewalt der Synties (1966) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 16: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 16

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Ein Kompri-Notspruch für Ren Dhark (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 42: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 42

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Magnetische Stürme (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 43: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 43
 
  Ludger Hubl
    Die letzte Schlacht (1967) (D)
    1 S.

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Stützpunkt Pluto sendet SOS (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 25: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 25

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Vorsicht, Pressorstrahlen (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 23: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 23

   

Cal Canter
    (Pseudonym von: Peter Theodor Krämer)
  Wunderwelt Robon (1967) (D) (SF)
  Kelter Ren Dhark, 32: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: H.J. Lührs
  Serie: Ren Dhark, 32

   

Kurt Brand, Staff Caine, Cal Canter, Hans-Joachim
  Freiberg
  Zielpunkt Terra (1993) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark, 3: 1. Aufl. (HC) (ND)
  352 S., ISBN: 3-930515-13-X
  Serie: Ren Dhark (NA), 3
  
  Rezension
  
    Joachim Geupel
      Udo Emmerich (Hrsg.)
      Ren Dhark Fanzine 34