Herbert J. Campbell - Bücher

Herbert J. Campbell
  Ein anderer Raum - Eine andere Zeit (1953) (D) (SF)
  Another Space - Another Time (1953) (E)
  Ü: Anne Steul
  Rappen Zukunftsroman: 1. Aufl. (LB) (DE)
  288 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Herbert J. Campbell
  Durch Raum und Zeit (1955) (D) (SF)
  Another Space - Another Time (1953) (E)
  Ü: Anne Steul
  Pabel Utopia Großband, 15: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1953)
  92 S.
  Preis: 1,00 DM

   

Herbert J. Campbell
  Die unsichtbare Gefahr (1954) (D) (SF)
  Beyond the Visible (1952) (E)
  Ü: H. Ziehlke
  Pabel Utopia Großband, 11: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1953)
  92 S.
  Preis: 1,00 DM

   

Herbert J. Campbell
  Die unsichtbare Gefahr (1953) (D) (SF)
  Beyond the Visible (1952) (E)
  Ü: H. Ziehlke
  Rappen Zukunftsroman: 1. Aufl. (LB) (DE)
  284 S.
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Fritz Gehrke